Skip to main content
WORK PROCESS

STEP 1: DIE-CASTING

ฉีดขึ้นรูปชิ้นงานจากแม่พิมพ์

WORK PROCESS

STEP 2: FINISHING

• Deburring (ลบครีบคมจากโลหะบนชิ้นงาน)

• Machining (เจาะรู / ต๊าปเกลียว / กลึง)

WORK PROCESS

STEP 3: Surface Finishing

• Shot Blast (ยิงทราย)

• Barrel (เขย่าผัดผิวงานด้วยเม็ด media ลูกปืนหรือเซรามิค)

WORK PROCESS

STEP 4: Final Inspection

WORK PROCESS

STEP 5: Delivery